Prev | Index | Next

Photo: Shay #12 on the Devil's Gate High Bridge
Copyright © 2004, Scott Turner     

Shay #12 backs downgrade across the Devil's Gate high bridge